Innst. S. nr. 196 (2002-2003)

Innst. S. nr. 260 (2002-2003) – Forsiden – stortinget.no

I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) heter det i merknad fra flertallet i kirke-, utdannings- og forsk­ningskomiteen at «satsene for salg- og servicefag og media

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra

Innst. S. nr. 285 ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra

Det blir rekna med at det er eit meirbehov under attføringspengar på 196 mill. kroner grunna auken i grunnbeløpet. Innst. S. nr. 285 (2002-2003)

Innst. S. nr. 196 (2007-2008) – stortinget.no

Innst. S. nr. 196 (2007-2008) Stortinget.no Til Sist gang det ble drøftet å lovfeste barns rett til barneverntjenester var i St.meld. nr. 40 (2002-2003)

St.prp. nr. 60 (2001-2002) – regjeringen.no

Prosjektet er sist omtala i statsbudsjettet for 2002, jf. St.prp. nr. 1/Budsjett-innst. S. nr. 13 (2001-2002). I samband med innhentinga av anbod på tunnelentreprisane til prosjektet, har Jernbaneverket kome fram til at det kan sparast om lag 159 mill. kr ved å slå entreprisane saman og

[PDF]

Innst. S. nr. 300 – Forsiden – Lovdata

15. Forslag fra mindretall .. 196 16. Komiteens 207. Innst. S. nr. 300 (2008–2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Forarbeider til Forretnin – yumpu.com

Forarbeider til Forretnin 6 Stortingets forretningsorden Innst. S. nr. 210 (2002–2003), S.tid. s.

St.prp. nr. 13 (2002-2003) – regjeringen.no

Innst. S. nr. 6 (2002-2003), medførte å auka utgiftsramma med 300 mill. kroner. Tabell 1.1 Faktisk løyving på utgiftssida før omgruppering 2002 kjem fram slik